logo audytu działki

2023-08-04
(aktualizacja: 2023-08-04)

Co to jest działka drogowa?

Od 2018 roku do obiegu prawnego wprowadzono pojęcie działki drogowej. Zmienienie treści rozporządzenia znacząco wpłynęło na obszar nieruchomości i zakupu gruntów. Osoby planujące zakup działki powinny zapoznać się zarówno z definicją, jak i konsekwencjami zakupu takiej działki.

Kupujesz działkę?
Zleć nam jej audyt!

Działka drogowa a ustawa

W rozporządzeniu, które opisuje warunki techniczne dotyczące warunkom budynków i ich położenia, zostało wprowadzone pojęcie działki drogowej. Zapisy podkreśliły istotę odległości poszczególnych budynków od granicy działki. Wyznaczone obostrzenia nie mają jednak zastosowania, gdy z daną działką sąsiaduje właśnie działka drogowa. W literaturze prawa nie istniało wcześniej ściśle wyznaczone pojęcie, co powodowało wiele nieporozumień. W związku z tym to na sądach spoczywał obowiązek rozstrzygania poszczególnych spraw, np. czy węższa działka obciążona służebnością będzie uznawana za działkę drogową. Wciąż wielokrotnie zdarzają się sytuacje, gdy niezbędne jest ustalenie możliwości poruszania się do danej drodze wewnętrznej, by sąsiedzi mogli dotrzeć do swoich działek. 

Pojęcie działki drogowej

Aktualnie obowiązujące prawo mówi, że działka drogowa jest wyodrębnioną geodezyjnie działką, przeznaczoną na drogę. Artykuł 12. ustawy zastrzega, że działka drogowa musi zostać wyodrębniona. Co ważne, to oznaczenie jej w ewidencji gruntów symbolem ,,dr”. W związku z tym chcąc uniknąć zbędnych kłopotów i uchronić własny interes, powinno się zweryfikować status danej działki oraz zapoznać się z obowiązującymi przepisami. 

Założenia drogi

Mówiąc o działce drogowej, warto przyjrzeć się również pojęciu drogi i jej kryteriom. Przede wszystkim za drogę uważa się konkretny wytyczony pas terenu, który przeznaczony jest do poruszania się przez ludzi i pojazdy. W skład drogi wchodzą obiekty inżynierskie i niezbędna infrastruktura. Pośród dróg publicznych wyróżnia się drogi krajowe, lokalne, autostrady, a także drogi ekspresowe. Kluczowe z punktu widzenia nabywcy działki jest dostęp nieruchomości do drogi. Często zdarza się, że kosztem naszego terenu musimy udostępnić okolicznym sąsiadom przejazd do ich posiadłości. Zwykle też okoliczni właściciele działek na oficjalnej drodze wnioskują o decyzję i uzyskanie prawa do swobodnego przejazdu.

Zmiany po 2018 a działka drogowa

W dniu 1 stycznia 2018 roku zostało zmienione rozporządzenie dotyczące warunków technicznych budynków i ich usytuowania. Kluczową zmianą było między innymi zmienieni odległości budynków od granicy działki, a także jak już wspominaliśmy wcześniej możliwości pominięcia tych zasad przy działce drogowej. Problem pojawia się w aspekcie niewyznaczenia szczegółowej definicji działki drogowej. Główne wątpliwości opierają się na ustaleniu, czy działka powinna mieć użytek dr, czy wystarczy, iż będzie drogą w planie miejscowym. I tu można skorzystać z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego WSA z Kielc z roku 2019 (o sygnaturze II SA/Ke 307/19), który orzekł, że działką drogową jest teren będący drogą publiczną bądź wewnętrzną. W sytuacjach, gdy istnieje wyłącznie służebność, nie powinno się uznawać jej za działkę drogową. Tu przypominamy jeszcze raz, że ustalenie rodzaju działki wpływa na możliwość usytuowania budynków na sąsiednich działkach. W związku z tym musimy mieć świadomość, kupując działkę, jakie grunty są obok nas.

Działka obciążona służebnością a działka drogowa

Rozbieżności pomiędzy uznaniem działki drogowej ze względu na przeznaczenie działki, a przepisy prawa czy decyzje sądu od lat są na porządku dziennym. Wielokrotnie wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego uznaje dany teren ze względu na rozmiar i przeznaczenie za działkę budowlaną. Nieraz łączy się to również z opinią Państwowej Straży Pożarnej, która stwierdza, że przejazd daną drogą jest konieczny, żeby zapewnić możliwość dotarcia służb ratowniczych do dalej stojących budynków. Niemniej w ewidencji gruntów dany obszar widnieje, jako inne tereny zabudowy. W takich przypadkach wiele sądów (tak samo, jak wspomniany już wyrok sądu z Kielc), odrzuca opinie wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego, straży pożarnej, a nawet fakt służebności. Sam kształt drogi, jej utwardzenia i przeznaczenia nie jest zatem wystarczający do określenia jej, jako działki drogowej.

Działka drogowa a zakup nieruchomości

Osoby obawiające się problemów z zakupem działki, ustaleniem kwestii działki drogowej, tematów służebności czy rozmieszczenia budynków na danym terenie, mogą skorzystać z pomocy naszej firmy. Nasi specjaliści doskonale znają prawo, ale i praktykę. Bez problemu zweryfikują sytuację prawną danej działki i doradzą w najistotniejszych kwestiach. Tym samym spokojnie będzie można podjąć optymalną decyzję. Jeśli masz pytania, to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu!