logo audytu działki

2021-09-07
(aktualizacja: 2022-03-14)

Nadanie numeru domu

W poniższym artykule wyjaśniamy,  w jaki sposób następuje nadanie numeru domu.

Kupujesz działkę?
Zleć nam jej audyt!

Każdy budynek mieszkalny, a także innego typu, przeznaczony do stałego lub czasowego przebywania ludzi,  jak na przykład szkoła, szpital, budynek biurowy lub wykorzystywany na cele kultury i kultury fizycznej, powinien posiadać numer porządkowy. W jaki sposób można go uzyskać i kto może wnioskować o jego nadanie? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Wniosek o nadanie numeru domu

Zazwyczaj numer budynku nadawany jest z urzędu przez prezydenta miasta lub burmistrza bądź wójta gminy. W przypadku jego braku należy złożyć stosowny wniosek do urzędu gminy, właściwego dla położenia nieruchomości. Sama procedura jest niezależna od innych wymaganych pozwoleń, takich jak pozwolenie na budowę lub użytkowanie - można wnioskować o nadanie numeru nawet w przypadku budynku, którego budowę dopiero planujemy. 

Z wnioskiem o nadanie numeru porządkowego budynku wystąpić może nie tylko jego właściciel, ale także na przykład najemca bądź użytkownik wieczysty. Można go złożyć osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie.

Wniosek  powinien zostać złożony na obowiązującym druku i znaleźć się w nim powinny:

  1. imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy wraz z adresem;
  2. wskazanie przedmiotu wniosku;
  3. informacje odnośnie położenia budynku, zgodne z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków.

W przypadku, gdy w naszym imieniu występuje pełnomocnik, pamiętać należy o sporządzeniu stosownego pełnomocnictwa w formie pisemnej lub elektronicznej, przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego, co wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Jeżeli wniosek jest kompletny i poprawnie wypełniony, urząd ustali numer porządkowy oraz zawiadomi o tym fakcie wnioskodawcę, a także strony władające nieruchomością, jeżeli to nie one składały wniosek. Na nadanie numeru czeka się średnio około 30 dni. Jest to bezpłatna usługa.

W jaki sposób nadawane numery porządkowe

Budynkom nadawane są numery w postaci liczb całkowitych, poczynając od cyfry 1. Dodatkowo numeracja może być uzupełniona wielką literą z alfabetu łacińskiego (od A do Z z wyłączeniem liter I, O oraz Q), a w przypadku ich wyczerpania - druga literą z zakresu od A do Z. 

Jeżeli w budynku jest kilka wejść, zlokalizowanych na tej samej ulicy, można przypisać mu więcej niż jeden numer porządkowy. 

Istnieją szczegółowe zasady nadawania numerów porządkowych dla budynków położonych przy jednej ulicy:

  • numery porządkowe wzdłuż ulic głównych wzrastają w kierunku od centrum miejscowości ku jej granicom albo z południa na północ oraz ze wschodu na zachód
  • numery porządkowe wzdłuż ulic bocznych wzrastają, poczynając od głównej ulicy, w kierunku granic miejscowości
  • numery porządkowe po lewej stronie ulicy oznaczane są liczbami nieparzystymi, po prawej stronie - parzystymi.

Umieszczenie tabliczki z numerem budynku należy do obowiązków właściciela nieruchomości bądź innych podmiotów, wskazanych w ewidencji gruntów i budynków i powinno zostać zrealizowane w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o nadaniu numeru.

Audyt działki

Z punktu widzenia przyszłego właściciela budynku kluczowe jest sprawdzenie działki, którą zamierza nabyć w celu jej zabudowania. Z pomocą przychodzą tu prawnicy firmy Audyt Działki, którzy w oparciu o dostępne publicznie rejestry, takie jak księgi wieczyste i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sprawdzają wszystkie najważniejsze kwestie. Weryfikowana jest między innymi własność gruntu, przeznaczenie działki, jej uzbrojenie, dostęp do drogi publicznej, wydane w najbliższej okolicy pozwolenia na budowę, a także topografia działki i bliskość stref zalewowych i chronionych  obszarów przyrody. Dzięki tak szczegółowemu audytowi przyszły właściciel nieruchomości zyskuje bardzo przydatną wiedzę, co pozwala na podjęcie decyzji dotyczącej kupna gruntu w oparciu o znajomość jego wad i zalet. Może się na przykład okazać, że ze względu na ograniczenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postawienie na danej działce wymarzonego domu nie będzie możliwe, lub że działka jest gruntem rolnym, co niesie ze sobą konieczność jej odrolnienia, którego koszt może przekroczyć nawet cenę samego gruntu. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie się do transakcji kupna działki, w czym swoich klientów wspiera firma Audyt Działki, oferująca nie tylko wsparcie prawne, ale też techniczne, dzięki połączeniu kompetencji prawników i inżynierów.