logo audytu działki

2021-09-07
(aktualizacja: 2022-03-14)

Opłaty notarialne przy zakupie działki

W artykule tłumaczymy, jakie są koszty związane z opłatami notarialnymi podczas zakupu działki.

Kupujesz działkę?
Zleć nam jej audyt!

Planując budżet, związany z nabyciem gruntu, warto pamiętać o tym, że powinien on uwzględniać nie tylko cenę działki, zakup której planujemy, ale także wszystkie dodatkowe koszty związane z pozyskaniem gruntu.

Znalezienie właściwej działki a pomoc pośrednika nieruchomości

Jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z usług agencji nieruchomości w poszukiwaniu odpowiadającej nam działki, musimy liczyć się z dodatkowym kosztem, jakim jest wynagrodzenie pośrednika. Średnio prowizja kształtuje się w przedziale od 1,5 do 3% wartości przedmiotu transakcji, przy czym zdarza się, że prowizję płaci jedynie sprzedający. Jeżeli decydując się na pomoc agencji liczymy głównie na zagwarantowanie bezpieczeństwa transakcji, warto jest rozważyć skorzystanie z usługi szczegółowego sprawdzenia działki, oferowanej przez firmę Audyt Działki. W jej ramach sprawdzane są najważniejsze kwestie dotyczące gruntu, weryfikacji których nie powinniśmy oczekiwać w ramach usługi pośrednictwa nieruchomości. Kluczowe jest sprawdzenie księgi wieczystej gruntu, a także zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oprócz podstawowych kwestii, takich jak przeznaczenie działki lub jej obciążenie, prawnicy firmy Audyt Działki sprawdzają również między innymi pozwolenia na budowę, wydane w najbliższej okolicy, bliskość terenów zalewowych i chronionych obszarów przyrody, dostęp do drogi publicznej, lokalną jakość powietrza i klasę gruntu oraz topografię działki.

Koszty notarialne przy zakupie działki

Podpisując umowę obowiązkowo w formie aktu notarialnego musimy liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów związanych z zawarciem transakcji, które zwyczajowo obciążają kupującego, chyba, że strony zdecydują inaczej.

Wysokość taksy notarialnej obliczana jest w oparciu o wartość przedmiotu umowy. Dodatkowo w przypadku umowy sprzedaży gruntu uzależniona jest ona od przeznaczenia działki - dla działek budowlanych z przyłączami mediów wynosi połowę maksymalnej stawki taksy notarialnej, podobnie jak w przypadku zakupu działki z domem mieszkalnym. Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, taksa wynosi:

 • do 3.000 zł – 100 zł,
 • powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł,
 • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł,
 • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł,
 • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł,
 • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł,
 • powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł. W przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn) nie więcej niż 7.500 zł.

Podatek VAT od taksy notarialnej wynosi 23%.

Ile bierze notariusz za kupno działki

Rozporządzenie definiuje maksymalną dopuszczalną wysokość taksy, co oznacza, że podlega ona negocjacjom, dlatego też warto jest porozmawiać z notariuszem o stawce jeszcze przed przystąpieniem do umowy.

Dodatkowe koszty, które powinniśmy uwzględnić w naszym budżecie, obejmują wypisy aktu (6 zł za każdą rozpoczętą stronę + 22 % VAT) oraz stałe opłaty sądowe (na przykład opłata sądowa za wniosek o wpis w księdze wieczystej – 200 zł, opłata za wniosek o wykreślenie wpisu - 100 zł, odłączenie nieruchomości lub jej części i założenie dla niej nowej księgi wieczystej – 60 zł, sprostowanie oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej – 60 zł, odłączenie nieruchomości lub jej części i założenie dla niej nowej księgi wieczystej – 60 zł). 

Notariusz pobiera także należny podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości działki. Podatku nie zapłacimy jeżeli nabywamy działkę będącą gospodarstwem rolnym zgodnie z przepisami o podatku rolnym.

Koszty związane z nabyciem gruntu ponosi kupujący. Jeśli zależy nam na obniżeniu kosztów transakcji powinniśmy przede wszystkim negocjować wysokość taksy notarialnej, a także porozmawiać ze sprzedającym o możliwości wzięcia przez niego na siebie chociażby niewielkiej części opłat, na przykład kosztów wypisów aktu. 

Dokumenty niezbędne przy zakupie działki

Notariusz nie ma obowiązku sprawdzania księgi wieczystej nieruchomości, stanowiącej przedmiot umowy. Akt sporządzany jest w oparciu o przedstawione dokumenty, w tym:

 • odpis z księgi wieczystej,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek objętych księgą wieczystą,
 • aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nabywanej działki,
 • zaświadczenie o tym, czy działka nie jest objęta planem urządzenia lasu,
 • zaświadczenie o tym, czy działka nie jest objęta planem rewitalizacji,
 • dane stron transakcji z dowodów osobistych, stan cywilny, adres zamieszkania.

W przypadku kredytowania zakupu kredytem hipotecznym umowę kredytową również warto zabrać do kancelarii.